13.8 C
Caransebeş
19.7 C
Reșița
13 C
Oţelu Roşu
vineri 14 iunie 2024

ANUNT!

Politică

ANUNŢ Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947, reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate în zona delimitată de bl. nr. 2, nr.3 şi nr.5 -str. Şt. Velovan și bl. nr.6, nr.8 şi nr.10-str. G. Ivul, în data de 16 februarie 2022 , ora 1500 . Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș, în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018 de aprobare a Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024. La procedura de atribuire/licitaţie pot participa persoanele care au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării ( str. Şt. Velovan- bl. nr. 2, nr.3 şi nr.5 ; str. G.Ivul – bl. nr.6, nr.8 şi nr.10; str.A.Secvens -bl. nr. 7 şi bl.nr.9.), fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, locatarii vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de 15 februarie 2022, orele 1200, data limită, următoarele documente: – Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat ; – Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. – în cazul în care solicitantul are domi-ciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ; – Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă (copie) ; – Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul); – Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul); – Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare. Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing. Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 .

spot_img

Actualitate