1.2 C
Caransebeş
-0.3 C
Reșița
0.2 C
Oţelu Roşu
joi 30 noiembrie 2023

Ședință de CL Caransebeș

Politică

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, în data de 29.08.2023

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.08.2023, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Anexa la Dispozitia nr.488 / 23.08.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.08.2023

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.08.2023.

2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata, in data de 21.08.2023.

3.- Proiect de hotarare privind preluarea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a unei cote de 119/463 părți din imobilul inscris în CF nr. 44.689 Caransebeș, nr. Cad. 44.689, situat in intravilanul municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind insusirea documentatiei si aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.45652 Caransebeș, nr.cad.45652, în suprafață de 979 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, in 3 loturi.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind darea în administrare către Serviciul Public Intretinere si Reabilitare Caransebes, a terenului inscris in CF nr.35686 Caransebes, in vederea amenajarii unui loc pentru depozitarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile care apartin domeniului public sau privat al statului, ori al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor care stau la baza stabilirii ordinii de prioritate in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind masurile de eficientizare a inscrierii datelor in Registrul Agricol, la Compartimentul Registru Agricol, Inventar Patrimoniu, conform O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a domeniilor, tipului de activitati si a locatiilor cu privire la transformarea amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Serbarile Cetatii” editia a XVIII-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes , în perioada 31 august -03 septembrie 2023.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al României si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Caransebes, in anul scolar 2023-2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit a autoturismului marca DACIA LOGAN, CS 75 CCC, din dotarea Casei de Cultură ,,George Suru”, în patrimoniul Serviciului Public Întreținere și Reabilitare Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE- strada Teiusului”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,CONSTRUIRE PARCARE PENTRU AUTOCAMIOANE, CENTRU SPA, SALA SPORT, MOTEL, HOTEL, SPALATORIE AUTO, VULCANIZARE SI IMPREJMUIRE TEREN”, amplasat in municipiului Caransebes, strada Muntele Mic nr. 131.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚII COMPLEMENTARE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebeș, Strada Calea Severinului, f.nr.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOCUINȚE”, amplasat in intravilanul municipiului Caransebeș, prelungirea strazii Laurentiu Iancu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 182/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Caransebeș, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17.- Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes si a Statului de funcții.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18.- Proiect de hotărâre privind modificarea/completarea/actualizarea Organigramei si a Statului de personal/funcții din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice de consilier juridic, clasa,I, grad profesional debutant de la Compartimentul Administratie Locala, Autoritate Tutelara, sport, scoli, in functia publica de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 20. – Întrebări. Interpelari.

Punctul 21. – Diverse.

spot_img

Actualitate