24.2 C
Caransebeş
29.7 C
Reșița
23.7 C
Oţelu Roşu
sâmbătă 13 iulie 2024

Ședință de CL 28.01.2022

Politică

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ CONSILIUL LOCAL DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 18.01.2022 Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.01.2022, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. /18.01.2022 PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.01.20221.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.01.2022.2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 06.01.2022.3.- Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.32524 Caransebeș, nr.cad.32524, în suprafață de 27065 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in vederea amenajarii spitalului modular, prin proiectul ,, Cresterea capacitatii administrative si de reactie in situatia de urgenta, generata de COVID 19 in Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes”.. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.14.- Prezentarea Deciziei nr.1/2022 a CAMEREI DE Conturi Caras-Severin, in urma actiunii de verificare ,, Controlul situației , evolutiei și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT ,de către regii autonome de interes local și societati comerciale cu capital integral sau majoritar al UAT”, efectuata la SC Cazare și Servicii Publice SRL. Carasebes.

spot_img

Actualitate